0 ตะกร้า สินค้าที่ชอบ
ของใช้คุณแม่
เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า
จำนวน

click

บอกต่อ :
Philips AVENT ที่ปั๊มนมแบบมือ - PP Standard Manual Breast Pump
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูภาพใหญ่

Philips AVENT ที่ปั๊มนมแบบมือ - PP Standard Manual Breast Pump

โดย Philips AVENT
ราคาปกติ :2,635.00 บาท
ขายเพียง :2,108.00 บาท
ประหยัด :527.00 บาท (20.00%)
มีสินค้าในสต็อก พร้อมจัดส่ง
ต้องการสินค้ารายการนี้คลิกปุ่ม "เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า" ได้ทันที
สินค้าจัดส่งไปรษณีย์ทุกวันทำการ จ.-ศ.

ข้อมูลสินค้า

ยี่ห้อ Philips AVENT
รหัสสินค้า AV0010840
รหัสสินค้า-2 017523
สำหรับวัย แรกเกิด
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 400 กรัม

รายละเอียดสินค้า

Easy for pumping and feeding

ปั๊มน้ำนมแบบมือรุ่นสแตนดำร์ดมำพร้อมกับอุปกรณ์ต่ำงๆที่คุณแม่ต้องกำรในกำรปั๊มน้ำนม เก็บน้ำนม และ ให้นมแม่แก่ลูกน้อย

Ergonomically designed handle

ด้ามจับของปั๊มน้ำนมถูกออกแบบให้จัดได้อย่ำงถนัดมือทำให้ปั๊มน้ำนมได้ง่ำยและสะดวกสบำย


Optimally suction strength

ปั๊มน้ำนมรุ่นสแตนดำร์ดมีกำรออกแบบให้คุณมั่นใจได้ว่ำมีกำรทำงำน ที่ทำให้คุณแม่ปั๊มน้ำนมได้อย่ำงสบำยและปั๊มน้ำนมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ


Soft, ribbed silicone teat

ด้วยกำรออกแบบให้จุกนมมีควำมนิ่มและมีควำมยืดหยุ่นจึงทำให้ลูกน้อยสำมำรถดูดนมจำกจุกนมรุ่นสแตนดำร์ดได้อย่ำงง่ำยยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้คุณสำมำรถป้อนนมลูกน้อยได้ง่ำยและสะดวกสบำย


Soft silicone petal cushion

ซิลิโคนกลีบดอกไม้ซึ่งเป็นซิลิโคนนุ่มเพื่อกำรกระตุ้นน้ำนมที่นุ่มนวลและมีประสิทธิภำพ ทำให้คุณแม่สำมำรถปั๊มน้ำนมได้อย่ำงเกลี้ยงเต้ำเป็นเรื่องง่ำยสำหรับคุณแม่

สินค้าที่ดูผ่านมา

แสดงสินค้าที่ดูผ่านมาทั้งหมด